REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH

 1. Głównym celem letniska jest wspólne spędzenie czasu ferii letnich, pod opieką wykwalifikowanej kadry – na językowo, sportowo, letnio, radośnie i pożytecznie.

 2. Warunkiem uczestnictwa w letnisku jest podpisanie umowy o świadczeniu usług w zakresie udziału w półkoloniach letnich oraz wniesienie opłaty w wysokości 350 zł.

 3. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.00 i trwają do godz. 16.30.

 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualności oraz przychodzenia na zajęcia zdrowym.

 5. Dla uczestników półkolonii organizowane są zajęcia zgodnie z wcześniej przedstawionym planem. Udział w zajęciach (w tym wyjściach, wycieczkach itp.) jest obowiązkowy.

 6. Uczestnicy letniska zostają zapoznani z ww. regulaminem i zasadami bezpieczeństwa w trakcie zajęć w placówce, posiłków, zajęć sportowych, w trakcie wyjść i wycieczek.

 7. Wszyscy zobowiązani są do kulturalnego zachowania, wzajemnej uprzejmości i życzliwości.

 8. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek oraz wyposażenie pomieszczeń, z których korzystają zarówno w szkole, jak w innych miejscach, w których organizowane są zajęcia. Zobowiązani są korzystać ze sprzętu szkolnego, sportowego itp. zgodnie z przeznaczeniem. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody umyślnie wyrządzone przez ich dziecko.

 9. Uczestnicy letniska zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika letniska, ze względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, opuszczać zajęć bez wiedzy wychowawcy.

 10. Uczestnicy letniska we wszystkich sprawach mają prawo zwrócić się do wychowawcy swojej grupy lub kierownika.

 11. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, na wniosek wychowawcy, kierownik letniska ma prawo skreślić uczestnika półkolonii z dalszych zajęć, powiadamiając o przyczynie zastosowanej kary rodziców/prawnych opiekunów.

 • Facebook Social Ikona
Kaszëbsczé warkòwnie-01.png

@ Deja CSB 2018

Prywatna Szkoła Podstawowa i Przedszkole

DEJA CSB

ul. Wejherowska 58A

84-240 Reda

e-mail: dejacsb@dejacsb.com

tel. 503 007 295, 889 201 967 

NIP SZKOŁY: 5882442977

NIP PRZEDSZKOLA: 5882443327

Organ Prowadzący Szkołę i Przedszkole:

DEJA CSB SP. z o.o.

ul. Wejherowska 58A

84-240 Reda

NIP: 5882439432

REGON: 380464831

e-mail: dejacsb@dejacsb.com

tel. 503 007 295, 889 201 967 

Partnerzy:

1kj-logo-podst-światło.jpg

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie