top of page
Oferta i opłaty
Dokumenty
Zapisy
fanczi-01.png

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ

 1. Zajęcia w szkole językowej odbywają się w oparciu o indywidualny program nauczania dostosowany do potrzeb i poziomu słuchaczy, zgodnie z planem organizacji zajęć.

 2. Szkoła językowa informuje słuchaczy o każdej zmianie planu zajęć.

 3. Słuchaczem szkoły językowej może zostać osoba, która podpisała umowę ze szkołą językową i opłaciła miesięczne czesne.

 4. Słuchacz zobowiązany jest do systematycznego, aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowywania się do zajęć, posiadania podręcznika, zeszytu i przyborów do pisania.

 5. W szkole zajęcia prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej (w zależności od deklaracji Słuchacza)

 6. Przypisanie Słuchacza do poszczególnej grupy językowej następuje na podstawie testu wstępnego.

 7. Słuchacz ma prawo do zmiany grupy na inną, jeżeli jego zdaniem grupa przypisana na podstawie tekstu wstępnego nie spełnia jego oczekiwań.

 8. Zajęcia w szkole językowej odbywają się przez cały rok.

 9. Ukończenie rocznego programu szkolenia uprawnia Słuchacza do otrzymania zaświadczania o odbyciu kursu.

 10. Szkoła organizuje egzaminy certyfikacyjne: FC, CAE, CPE, ETS, DELF, itd.

 11. Czesne za dany miesiąc/rok ustalane jest na podstawie stawki jednostkowej za godzinę lekcyjną.

 12. Czesne może ulec obniżeniu o 50% za jednostkę lekcyjną za okres ciągłej, zgłoszonej przerwy w uczęszczaniu na zajęcia, trwającej min. 4 zajęcia.

 13. Szkoła udziela zniżkę rodzinną w wysokości 10%, w przypadku uczęszczania na zajęcia min. dwóch osób zamieszkujących pod tym samym adresem.

 14. Rezygnacja z nauki w trakcie trwania roku szkolnego następuje na pisemny wniosek Słuchacza / Opiekuna prawnego złożony min. 2 tygodnie przed terminem planowanej rezygnacji z zajęć, w innym przypadku Słuchacz zobowiązany jest ponieść koszty tychże zajęć, chyba że strony postanowią inaczej.

 15. Słuchacz rezygnujący z zajęć zobowiązany jest do rozliczenia się ze szkołą z opłat oraz materiałów dydaktycznych.

 16. Skreślenie z listy słuchaczy, w przypadku nieuzgodnionych opóźnień płatności, następuje automatycznie po upływie jednego miesiąca od ustalonej w umowie daty płatności.

 17. W przypadku nieuczęszczania Słuchacza na zajęcia w okresie poprzedzającym rezygnację z nauki nie przysługują zniżki wynikające z pkt. 12.

 18. W przypadku spadku liczebności grupy poniżej progu ustalonego cennikiem szkoła ma prawo zmienić warunki umowy lub prowadzenia zajęć, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 tyg. od momentu zaistnienia zmiany.

 19. Cennik, harmonogram opłat oraz kalendarz zajęć są nieodłączną częścią Regulaminu.

 20. Wpłaty wnoszone miesięcznie nie są opłatami za dany miesiąc zajęć, lecz stanowią część łącznej opłaty w skali roku szkolnego (nie dotyczy zajęć indywidualnych).

 21. Opłat za zajęcia w Szkole językowej należy dokonywać na numer konta bankowego podany w umowie ze szkołą.

 22. Podpisanie umowy ze szkołą jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu szkoły językowej.

bottom of page